Loading...
Home | Procesontwerp

Procesontwerp.
Design voor procesoptimalisatie en gedragsverandering.

We hebben met elkaar de laatste jaren belangrijke stappen gezet in het verbeteren van de patiëntveiligheid. Verbetering op cultuur en gedrag blijft nodig om kwaliteit en veiligheid voor patiënt en medewerker te verhogen. MEDD is ervan overtuigd dat door inzet van procesgericht werken en Design (Thinking) de zorg efficiënter, toegankelijker en veiliger zal worden.

De reis van de patiënt

Prospectieve risico-analyses

Visualisaties

De reis van de patiënt
Bouwsteen voor mensgericht verbeteren.

MEDD wil door inzet van Design zorgprocessen efficiënter en veiliger maken. Een Customer of Patient Journey, de reis van uw patiënt, is hiervoor een mooie basis.

Middels een creatieve workshopsessie wordt in co-creatie met uw procesbetrokkenen het betreffende zorgproces of reis van de patiënt ontworpen of geoptimaliseerd. Dit verhoogt het draagvlak van uw procesbetrokkenen en verbetert de daadwerkelijke naleving van de processen door uw eindgebruikers.

Patient Journey Mapping

Een Patient Journey helpt u de belevingen en behoeften van een patiënt te begrijpen terwijl hij een product of service gebruikt. Het kijkt naar emoties, motivaties, interacties en pijnpunten tijdens elke fase van zijn reis.

De reis van uw klant, patiënt of medewerker helpt uw team een consistent en gezamenlijk begrip te vormen en deze te communiceren. Daarnaast wordt het gebruikt tijdens het definiëren van belangrijke kansen, verbeteracties en communicatie met stakeholders.

Een Patient Journey Map is een flexibel format. Neem contact met ons op voor het inzien van praktijkvoorbeelden.

Value-Based Health Care (VBHC)

Uw (behandel-)processen zijn de basis voor waardegedreven verbeteringen. Een helder vormgegeven proces is tevens de basis van uw integraal risicomanagementsysteem en bruikbaar voor de uitvoer van uw risico-analyses en als blauwdruk gedurende uw (interne) audits, veiligheidsrondes en tracers.

Risico-analyses (PRI/FMEA)
Risico’s begrijpelijk maken.

Waar fouten mogelijk zijn, worden fouten gemaakt. Wanneer bijvoorbeeld complexe medische producten niet- intuïtief in gebruik zijn, zal de veiligheid en doelmatigheid van het product in gevaar komen. In toenemende mate wordt vereist dat zorginstellingen en fabrikanten van medische hulpmiddelen hun veiligheidsrisico's in kaart brengen en beheersen.

MEDD helpt enerzijds zorginstellingen bij het in kaart brengen van risico’s met als doel het vergroten van de patiënt- en medewerkersveiligheid. Anderzijds ondersteunen wij fabrikanten bij de uitvoer van risico-analyses en Post-market Surveillance (PMS) verplichtingen.

Met onze prospectieve risico-inventarisatie van uw (reeds geïmplementeerde) product en haar gebruiksomgeving wordt een relatie gelegd tussen uw proces- en productrisico's en krijgt u advies hoe u deze risico's in de toekomst kunt beheersen.

Wij richten ons op die multidisciplinaire werkwijzen, waar Design een meerwaarde heeft en patiënt en medewerker op het juiste moment van het analyseproces betrokken wordt. Onze werkwijze is onder andere compatible met de normen NEN-EN-ISO 14971 Risk management en het Usability engineering proces zoals gedefinieerd in EN 62366.

Meest gebruikte (zorg-)methodieken binnen MEDD zijn: PRI, FMEA, SAFER en BowTie.

Visualisaties
Ontwerp van veiligheidsaanduidingen en gebruiksvriendelijke leerinstrumenten.

Bij het lezen van het woord document wordt onterecht nog te vaak gedacht aan enkel geschreven tekst. Juist de combinatie van beeld en tekst maakt uw document uitnodigend in gebruik en bevordert de communicatie met uw patiënten en medewerkers. Kennis van ergonomie en (interactie-) Design is een meerwaarde bij het ontwerpen van uw documenten en veiligheidsaanduidingen.

MEDD heeft deze expertise in huis en levert eindoplossingen die uitnodigen tot een gesprek en positief bijdragen aan gedragsverandering. De ontwerpen geven u nieuwe inzichten en vergroten uw risicobewustzijn.

Voorbeelden MEDD visualisaties.

 • • Stakeholderanalyse
 • • Persona’s
 • • Veiligheidsaanduidingen
 • • Klinische paden, zorgpaden, tracers, procedures en werkinstructies
 • • Meldingsformulieren van ongewenste gebeurtenissen (VIM, Arbo, Klachten & Claims)
 • • Veiligheidsdocumenten (checklists, veiligheidskaarten, risico-registers, etc.)
 • • Patiëntinformatie- en communicatiedocumenten
 • • Marketingmaterialen als posters of flyers
 • • Interactieve leerinstrumenten en (online) trainingsmaterialen
 • • FAQ sheet
 • • Gebruikershandleiding, QuickManual & productlabel
 • • MindMap project- of jaarplan

Ons werk

Neem contact met ons op

Alle velden zijn verplicht